วันชัย วัฒนศัพท์.

ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา / โดย วันชัย วัฒนศัพท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - นนทบุรี : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2550. - xvii, 411 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ; เล่มที่ 1 .
การบริหารความขัดแย้ง.
ความขัดแย้งทางสังคม.

HM1126 / .ว622 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544