การพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : รายงานการพิจารณาศึกษา / ของ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550. - 73 หน้า.


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีบำรุงท้องที่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3670 / .ก643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544