ยงยุทธ แฉล้มวงษ์.

แผนพัฒนากำลังคนของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ รองหัวหน้าโครงการ ; สุจิตรา รอดสมบุญ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2549. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.


นโยบายกำลังคน -- ไทย.
ตลาดแรงงาน -- ไทย.
การแข่งขันระหว่างประเทศ.

HD5713.6.ท9 / ย25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544