โกเมน อินทรกำแหง, 2521-

ปัญหาเกี่ยวกับหลักประกันในการกักเรือและการปล่อยเรือ = Problems concerning the security of the arrest of ship and the release of ship / Problems concerning the security of the arrest of ship and the release of ship โดย โกเมน อินทรกำแหง. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 8, 129 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การกักเรือ.
บุริมสิทธิทางทะเล.
กฎหมายหลักทรัพย์.

K1188.ก6 / ก947

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544