กชกร สันธิเดช.

ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของการทำงานบนเรือ = Thai legal problems concerning minimum standards in merchant ships / Thai legal problems concerning minimum standards in merchant ships โดย กชกร สันธิเดช. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 3, 203 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ลูกเรือสินค้า -- สถานภาพทางกฎหมาย.
ลูกเรือสินค้า -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทย.

K1196 / .ก924

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544