สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2499-2560.

แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : 6 ตุลารำลึก, 2550. - 14, 448 หน้า : ภาพประกอบ.

เขียนขึ้นจาก: การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500)

9789747216691


แปลก พิบูลสงคราม, จอมพล, 2440-2507.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2500.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- รัฐประหาร, 2490.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- รัฐประหาร, 2500.

DS583 / .ส673 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544