นันทิยา หุตานุวัตร.

ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? / นันทิยา หุตานุวัตร และคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550 [2007] - 22, 165 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

1 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นใคร - - 2 กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทำอย่างไร - - 3 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเกษตรกรอย่างไร - - 4 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เหมาะสมกับสภาพกายภาพทางการผลิตของเกษตรกรอย่างไร - - 5 ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นเท่าใด - - 6 รายได้จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดีไหม - - 7 ตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์รองรับได้เพียงใด - - 8 สภาพผู้บริโภคในประเทศกลุ่มศึกษาเป็นอย่างไร - - 9 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นพืชหลักเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ อย่างไร - - 10 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นพืชหลักต้องเข้มข้นเพียงใด - - 11 การรวมกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกรมีความจำเป็นต่อการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรหรือไม่ อย่างไร - - 12 มีศักยภาพเพียงใดที่จะขยายการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่เกษตรกรทั่วไปมีเงื่อนไขปัจจัยใดต่อการขยายผล - - 13 กลยุทธ์วิธีการขยายการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์สู่เกษตรกรทั่วไปความเป็นอย่างไร

9745230928


ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

SB191.ข6 / น628 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544