การรัฐประหารในประเทศไทย / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550. - 55 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


รัฐประหาร -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2549.

DS583.3 / .ก64 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544