รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรกถึงปัจจุบัน : ตัวบท ถาม-ตอบ แนวข้อสอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้ปัจจุบัน / รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ [รวบรวมโดย] สุพล สุขศรีมั่งมี, พนม ทองดีเจริญ, ชมพูนุท สุขศรีมั่งมี. - กรุงเทพฯ : Science Center, [2550] [2007] - 302 หน้า.

9789740962670


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2064.5255 / .ร63 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544