สหัส สิงหวิริยะ.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า / คำอธิบายตัวแทน นายหน้า สหัส สิงหวิริยะ. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550. - 143 หน้า

9789744473455


ตัวแทน (กฎหมาย) -- ไทย.
นายหน้า -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT924 / .ส56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544