พรพิไล คงเกตุ, 2526-

ประเมินผลการนำระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) มาใช้ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษากระทรวงสาธารณสุข = The assessment of using GFMIS (Government fiscal management information system) in bureaucratic financial management : Ministry of Public Health / Assessment of using GFMIS (Government Fiscal Management Information System) in bureaucratic financial management : Ministry of Public Health โดย พรพิไล คงเกตุ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 7, 72 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.


กระทรวงสาธารณสุข--การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ.


การคลังสาธารณะ -- ไทย -- การประมวลผลข้อมูล.

HJ1360.55 / .พ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544