โครงการฝึกอบรมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนประจำปี. - กรุงเทพฯ, 2522. - เล่ม.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

HF5549.5.ฝ6 / ส6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544