ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 256 หน้า.

9789742885984


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิดของราชการ -- ไทย.

KPT2840 / .ช65 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544