ประกาศของคณะปฏิวัติเรื่องปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมด้วย พระราชบัญญัติ และประกาศของคณะปฏิวัติ แก้ไขเพิ่มเติม / รวบรวมโดย ร้อยตำรวจโท เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ พันตำรวจโท สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์. - กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2518 [1975] - ก-ค, 74 หน้า.


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย.
ส่วนราชการ -- ไทย.

KPT2860.ก28 / 2518

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544