อดิศว์ ทัศณรงค์.

การป้องกันการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารรังสีด้วยวิตามินอัลฟาโทโคฟีรอล = Prevention of radio contrast media-induced reduction in renal function by alpha tocopherol : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Prevention of radio contrast media-induced reduction in renal function by alpha tocopherol คณะผู้วิจัย อดิศว์ ทัศณรงค์, ดิลก ภิยโยทัย, ศุภชัย ฐิติอาชากุล. - [ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549?] - 36 แผ่น : ภาพประกอบ.


ไตวายเรื้อรัง -- การรักษา.
ไตวายเฉียบพลัน -- การป้องกันและควบคุม.
วิตามินอี -- การใช้รักษา.
อัลฟา โทโคฟีรอล -- การใช้รักษา.

WJ300 / .อ265

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544