ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) : เอกสารประกอบการพิจารณา / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2546 [2003] - ก-งง, 70, 23 หน้า. - อ.พ. ; 2/2546 . - เอกสารประกอบการพิจารณา (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ) ; 2/2546. .

บรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่3 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546.


สัญญาซื้อขายล่วงหน้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT926.2.ล62ก2 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544