พิมุข สุศีลสัมพันธ์.

ปัญหาการจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างบนเรือ : ศึกษากรณี leave pay = Legal problems concerning serverance payment for seafarer : a study of leave pay / Legal problems concerning serverance payment for seafarer : a study of leave pay โดย พิมุข สุศีลสัมพันธ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 5, 130 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ลูกเรือสินค้า -- สถานภาพทางกฎหมาย.
ลูกเรือสินค้า -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
ลูกเรือสินค้า -- เงินเดือน.
ลูกเรือสินค้า -- เงินเดือน -- ไทย.
กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทย.

K1212.ง75 / พ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544