ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543 [2000] - 37, 13 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารประกอบการพิจารณา ; ลำดับที่ 3 . - เอกสารประกอบการพิจารณา (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย) ; ลำดับที่ 3. .


สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--กฎและระเบียบปฏิบัติ.

KPT2524.ก23 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544