ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545 [2002] - 89, 42 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารประกอบการพิจารณา ; ลำดับที่ 4 . - เอกสารประกอบการพิจารณา (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ) ; ลำดับที่ 4. .


ประกันสุขภาพแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายสาธารณสุข -- ไทย.

KPT3075.ก23 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544