โสภิณ ทองปาน.

การตลาดสินค้าเกษตรกรรมเบื้องต้น. - กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517. - 116 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง.


สินค้าเกษตร -- ไทย.
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ.

HD9000.5 / .ส9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544