สุวินัย ภรณวลัย.

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับการพัฒนา ของระบบทุนนิยมโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523. - 141 หน้า. ตาราง.


มลพิษ.


ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC462.9 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544