รัสทอมยิ, เอ็ม. เค.

นี่แหละญี่ปุ่น (Incredible Japanese) ของ เอ็ม. เค. รัสทอมยิ และ เอส. เอ. ซาปรี แปลโดย พิชิต สุขเจริญพงษ์. - กรุงเทพฯ, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2527. - 142 หน้า. ภาพประกอบ.


บริษัทฮิตาชิ.


การแก้ปัญหาโดยกลุ่ม -- ญี่ปุ่น.


ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC462.9 / .ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544