รวมกฎหมายประจำปี / ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540- - เล่ม. - รายปี - 2539-

ปี 2544 จัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ปี 2547- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ปี 2550- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ปี 2558- จัดทำโดย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.


กฎหมาย -- ไทย.

KPT12 / .ท94

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)