บัญญัติ สุรการวิทย์.

ญี่ปุ่นมืด โดย อาทิตย์ บริบูรณ์ธรรม และคนอื่นๆ. - กรุงเทพฯ, ดวงตะวัน, 2523. - 256 หน้า.


ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ญี่ปุ่น -- ภาวะสังคม.

HC462.9 / .บ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544