บัญญัติ สุรการวิทย์.

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 10 ปี หลังการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น. - กรุงเทพฯ, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น และ สถาบันญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525. - 181 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.

เศรษฐกิจญี่ปุ่นและระบบทุนนิยมโลกในทศวรรษ 1980 โดย สุวินัย ภรณีวลัย.- 10 ปีของการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น: ภาพพจน์ที่เปลี่ยนแปลง โดย บัณฑิต ธรรมตรีรัตน์ และคนอื่น ๆ.- การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น:ลักษณะและกลไกแห่งการพึ่งพา โดย สุธี ประศาสน์เศรษฐ.- อิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่อไทย โดย อนุช อาภาภิรม.- การ์ตูนญี่ปุ่นกับเด็กไทยจากมดเอ็กซ์สู่แมวโดเรมอน โดย อรทัย ศรีสันติสุข.


ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.

HC462.9 / .บ58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544