สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-

คอร์รัปชัน : ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ / คอร์รัปชัน นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล. - [กรุงเทพฯ] : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547. - iii, 306 หน้า.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ เอกสารประกอบการสัมมนาประจำปี 2547 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อง "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2547.

974922812X


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

JQ1745.ก55ฉ5 / ส613

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544