พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)

ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2550 [2007] - 160 หน้า : ภาพประกอบ.

9743643656


พุทธศาสนากับการเมือง.
พุทธศาสนากับรัฐ.

BQ4570.ก55 / พ34 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544