ดิเรก ถึงฝั่ง, 2489-

การบริหารราชการไทยกับการเมือง / โดย ดิเรก ถึงฝั่ง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ที.เค พริ้นติ้ง, 2551. - 132 หน้า.

9789740412984


การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.
ระบบราชการ -- ไทย.

JQ1745 / .ด647 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544