รัชกฤช คล่องพยาบาล.

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ / รัชกฤช คล่องพยาบาล ผู้แต่ง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550. - 3 เล่ม : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม : ขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว.

ซีดี-รอมเพิ่มเรื่อง บทความแผนธุรกิจกับ SMEs และ รายงานการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา จำนวน 24 สาขา.

ล. 1. ธุรกิจการผลิต -- ล. 2. ธุรกิจบริการ -- ล. 3. ธุรกิจการค้า.


การเขียนโครงการทางธุรกิจ -- คู่มือ.
ธุรกิจขนาดย่อม -- การวางแผน.

HF5718.5 / .ร623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544