อมิตา อริยอัชฌา.

เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน / ผู้เขียน อมิตา อริยอัชฌา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด, 2551. - 134 หน้า : ภาพประกอบ.

9789741348411


การเงินส่วนบุคคล.
การออมกับการลงทุน.

HG179 / .อ4522

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544