กำเนิดมนุษย์นาทีแห่งชีวิต [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2550. - 1 ซีดี-รอม (39 นาที, 48 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - กบนอกกะลา .

ข้อมูล ดวงธิดา นครสันติภาพ ; สร้างสรรค์รายการ เรวัฒน์ ชมภูชนะ ... [และคนอื่น ๆ] ; ตัดต่อ เกรียงไกร กลิ่นศรีสุข ; ถ่ายภาพ ต่อศักดิ์ อินทกูล, เมธาสิทธิ์ ก่ำศรี ; ควบคุมและดูแลการผลิต ภัทราพร สังข์พวงทอง. ข้อมูล ดวงธิดา นครสันติภาพ ; สร้างสรรค์รายการ เรวัฒน์ ชมภูชนะ ... [และคนอื่น ๆ] ; ตัดต่อ เกรียงไกร กลิ่นศรีสุข ; ถ่ายภาพ ต่อศักดิ์ อินทกูล, เมธาสิทธิ์ ก่ำศรี ; ควบคุมและดูแลการผลิต ภัทราพร สังข์พวงทอง.

พิธีกรรายการ ประสาน อิงคนันท์ ; พิธีกรสนาม ดวงธิดา นครสันติภาพ, นเรศ หาญพันธ์พงษ์.


การมีบุตรยาก -- การรักษา.
การย้ายฝากตัวอ่อน.
การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544