ปรียานุช พิบูลสราวุธ.

คลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / เรียบเรียงโดย ปรียานุช พิบูลสราวุธ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง, 2551. - 106 หน้า : ภาพประกอบ.

9789748259154


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- ไทย -- ประวัติ.
การเงิน -- ไทย.

HJ1360.55 / .ป46 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544