ธวัชชัย ถนอมพงศ์สานต์.

อนุสัญญาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายซากเรือ = Wreck removal convention / Wreck removal convention โดย ธวัชชัย ถนอมพงศ์สานต์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 6, 135 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ซากเรือ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ซากเรือ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

K1188.ค5 / ธ562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544