รัชนีกร เจียรมณีงาม, 2523-

มาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้ข้อตกลง SPS : กรณีศึกษาคดีฮอร์โมนเนื้อสัตว์ = Sanitary measures under SPS Agreement : a case study on hormone beef case / Sanitary measures under SPS Agreement : a case study on hormone beef case โดย รัชนีกร เจียรมณีงาม. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 6, 304 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995)


การเจือปนอาหารและการตรวจสอบ -- กฎหมายและะเบียบข้อบังคับ.
โค -- การตรวจสอบ -- กฎหมายและะเบียบข้อบังคับ.

K3631 / .ร623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544