ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย.

ความเชื่อกับความรู้ / ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์กาฬสินธุ์, 2546. - 186 หน้า.

9745485691


ทฤษฎีความรู้.
ประสบการณ์นิยม.
ปฏิฐานนิยม.

BD168 / .ช635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544