ดลฤดี สุวรรณคีรี.

คู่มือความสุข 8 ประการในที่ทำงาน = 8 happy work place / 8 happy work place ดลฤดี สุวรรคีรี. - กรุงเทพฯ : แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550. - 60 หน้า : ภาพสีประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.


การทำงาน -- แง่จิตวิทยา.
ความสุข.

BF481 / .ด453

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544