เทพ จุลดุลย์.

ใครคุมน้ำมันโลก. - กรุงเทพฯ, พิฆเณศ, 2518. - 210 หน้า.


เชื้อเพลิง.

HD9560.5 / .ท7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544