นภนันทน์ จันทราชโลธร, 2526-

การอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีในฝ่ายปกครองของประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางในการปฏิรูป = Tax administrative appeal system in Thailand : problems and recommendations for Thai law reform / Tax administrative appeal system in Thailand : problems and recommendations for Thai law reform โดย นภนันทน์ จันทราชโลธร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 14, 267 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การอุทธรณ์ภาษีอากร -- ไทย.
กระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร -- ไทย.
การอุทธรณ์ทางการปกครอง -- ไทย.

KPT3684 / .น436

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544