ดรุพร ปิงสุทธิวงศ์ี, 2519-

ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น = Tortious liability arising from an infringement of a statutory provision intended for the protection of others / Tortious liability arising from an infringement of a statutory provision intended for the protection of others โดย ดรุพร ปิงสุทธิวงศ์ี. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 7, 161 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ละเมิด -- ไทย.
ความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT839 / .ด463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544