กนกวรรณ พรประสิทธิ์, 2520-

บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายเสียงข้างน้อยในระบบรัฐสภากับปัญหาตามรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษากรณีการตรวจสอบฝ่ายบริหาร = The role of minority members of the House of Representatives in parliament system and problem facing the Thai Constitution : a case study on legal scrutiny into administrative branch's performance / Role of minority members of the House of Representatives in parliament system and problem facing the Thai Constitution : a case study on legal scrutiny into administrative branch's performance โดย กนกวรรณ พรประสิทธิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 8, 149 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


องค์กรนิติบัญญัติ -- การลงคะแนนเสียง.
กฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ -- ไทย.
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล -- ไทย.

KPT2525 / .ก325

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544