ปิยะดา ศิลปอาชา, 2524-

พัฒนาการของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาในการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 = The development of prevention and anti-corruption measures and problems in implementing the United Nations Convention Against Corruption 2003 / Development of prevention and anti-corruption measures and problems in implementing the United Nations Convention Against Corruption 2003 โดย ปิยะดา ศิลปอาชา. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 9, 168 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003)


การทุจริต -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
การติดสินบน -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.

K5261.ก42003 / ป64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544