รายงานประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / ชื่อเหนือชื่อเรื่องที่ปกนอก: การสานสร้างสภาวะสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในสังคมไทย รายงานการประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ; ผู้แปล กลุ่มงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักบริหารกลาง = Assessing Thailand's compliance with the obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and in relations with the Constitution / by the National Human Rights Commission of Thailand ; translator, International Human Rights Affairs Units. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549 [2006] - ก-ฉ, 30, xxxx หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749454286


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
Civil rights -- Thailand.
สิทธิทางการเมือง -- ไทย.
Political rights -- Thailand.

KPT2460 / .ร642 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544