สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-

คำอธิบายกฎหมายพาณิชย์ 3 ภาค 2 ว่าด้วย ตั๋วเงิน / กฎหมายพาณิชย์ 3 ภาค 2 ว่าด้วย ตั๋วเงิน ตั๋วเงิน โดย สถิตย์ เล็งไธสง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2551. - 218 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740428329


ตั๋วเงิน -- ไทย.
ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- ไทย.

KPT938 / .ส363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544