ไพบูลย์ ช่างเรียน.

สังคม วัฒนธรรม และการบริหารแบบไทย / การบริหารแบบไทย ไพบูลย์ ช่างเรียน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539. - 217 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2538.

9748164373


การบริหารรัฐกิจ -- ไทย.
วัฒนธรรมองค์การ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .พ953

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544