คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร., 2547. - 150 หน้า.

97499226224


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ค75 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544