ดุลยภาค ปรีชารัชช.

ผ่าการเมืองพม่า : ความขัดแย้ง ความมั่นคง ในโลกที่ไร้พรมแดน / ดุลยภาค ปรีชารัชช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2551. - 270 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9789749986561


เมืองหลวง -- พม่า.


พม่า -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1988-
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ค.ศ. 1948-

JQ751.ก58 / ด74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544