มานิตย์ จุมปา.

คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง / มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551- - เล่ม.

พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง ชื่อเรื่อง: คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 3, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 1; คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 4, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 2; คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 5, ว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง ตอนที่ 3.

ล. 1. การกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง ดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง -- ล. 2. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

9789740321071 (ล. 1) 9789740321408 (ล. 2)


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2735 / .ม63 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544