วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556.

ธรรมบรรยายอบรมจิต / สมเด็จพระญาณสังวร. - กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2521. - 31 หน้า : ภาพประกอบ.

ศพ หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์ ณ เมรุวัดตรีทศเทพ วันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2521.

พระธรรมเทศนา ขันติเมตตากถา -- อุปสมานุสสติ (ขั้นศีล) -- อุปสมานุสสติ (ขั้นสมาธิ) -- วิธีปฏิบัติโพชฌงค์ -- นิวรณ์ 5.


บุง ลดาวัลย์, ม.ร.ว., 2436-2521.
ลดาวัลย์ (นาม)


ขันติ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
ความสงบแห่งจิตใจ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
สมาธิ.
ความปรารถนา -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
ผู้ว่าราชการจังหวัด -- ไทย -- ชีวประวัติ.

BQ4420.ข6 / ส367

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544