ยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าถึงยาของภาคประชาสังคม / Access to medicines for all : civil society's strategies. เสนอโดย แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... [และอื่น ๆ] = Access to medicines for all : civil society's strategies / by Health Consumer Protection Programme (HCP), Chulalongkorn University (CU) ... [et al.]. - กรุงเทพฯ : แผน, [2550?] - 15, 19 หน้า.

มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


การเข้าถึงบริการทางการแพทย์.
ยา -- สิทธิบัตร.
Health services accessibility.
Drugs -- Patents.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544