วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : หสม. แก้วขวัญช้าง, 2551. - 385 หน้า.

9789740671954


ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
ทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT640 / .ว646 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544